ethyl 6-{2-[(4-fluorophenyl)amino]-2-oxoethyl}-5-oxothiomorpholine-3-carboxylate

ethyl 6-{2-[(4-fluorophenyl)amino]-2-oxoethyl}-5-oxothiomorpholine-3-carboxylate