3,5-Dimethyl-1-(2-methylbenzyl)-1H-pyrazol-4-amine

3,5-Dimethyl-1-(2-methylbenzyl)-1H-pyrazol-4-amine