dimethyl 4-{[(2,4-dichlorophenyl)sulfonyl]amino}thiophene-2,3-dicarboxylate

dimethyl 4-{[(2,4-dichlorophenyl)sulfonyl]amino}thiophene-2,3-dicarboxylate