Isoxazolo[3,4-d]pyridazine, 7-(4-chlorophenyl)-4-(2-thienyl)-

Isoxazolo[3,4-d]pyridazine, 7-(4-chlorophenyl)-4-(2-thienyl)-