Benzene, 1-(1,2-dibromoethylsulfonyl)-4-chloro-

Benzene, 1-(1,2-dibromoethylsulfonyl)-4-chloro-