N-[2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl]thiophene-2-carboxamide

N-[2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl]thiophene-2-carboxamide