3-[(4-Methylphenyl)sulfanyl]-1-(2-thienyl)-1-propanone

3-[(4-Methylphenyl)sulfanyl]-1-(2-thienyl)-1-propanone