3-Methyl-2-(3,7,11-trimethyldodecyl)thiophene

3-Methyl-2-(3,7,11-trimethyldodecyl)thiophene