3-[Ethyl(propyl)amino]propanenitrile

3-[Ethyl(propyl)amino]propanenitrile