Bis(ethylthio) difluoromethane

Bis(ethylthio) difluoromethane