3,3,4,4,5,5-hexachloro-1-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one

3,3,4,4,5,5-hexachloro-1-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one