Pyridazin-3(2H)-one, 4-(1-benzotriazolyl)-2-phenyl-6-(2-thenoyl)-

Pyridazin-3(2H)-one, 4-(1-benzotriazolyl)-2-phenyl-6-(2-thenoyl)-