Ethane, 1-(4-chlorophenylsulfonyloxy)-2,2-difluoro-1-(2-fluorophenyl)-2-nitro-

Ethane, 1-(4-chlorophenylsulfonyloxy)-2,2-difluoro-1-(2-fluorophenyl)-2-nitro-