1-Bromovinyl 4-chlorophenyl sulphone

1-Bromovinyl 4-chlorophenyl sulphone