Pyrazole, 4-(4-chlorophenoxy)-1-(4-chlorophenylsulfonyl)-3,5-dimethyl-

Pyrazole, 4-(4-chlorophenoxy)-1-(4-chlorophenylsulfonyl)-3,5-dimethyl-