6,6-Dimethyl-10-methylene-1-oxa-spiro[4.5]decane

6,6-Dimethyl-10-methylene-1-oxa-spiro[4.5]decane