2-Pyrazoline, 1-isopropyl-5-methyl-

2-Pyrazoline, 1-isopropyl-5-methyl-