2-[4-(Methylthio)phenyl]-5-chlorobenzothiazole

2-[4-(Methylthio)phenyl]-5-chlorobenzothiazole