2-(3-Fluorophenyl)-5-chlorobenzothiazole

2-(3-Fluorophenyl)-5-chlorobenzothiazole