N-(4-fluorophenyl)-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propanamide

N-(4-fluorophenyl)-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propanamide