2-Pyrazoline, 1-isopropyl-3-methyl-

2-Pyrazoline, 1-isopropyl-3-methyl-