4,4'-(2,4-Dichlorophenylmethylene)bis[1-(4-chlorophenyl)-3-methyl-5(4H)-pyrazolone]

4,4'-(2,4-Dichlorophenylmethylene)bis[1-(4-chlorophenyl)-3-methyl-5(4H)-pyrazolone]