4H-Chromen-4-one, 6-chloro-3-(2-thenoyl)-

4H-Chromen-4-one, 6-chloro-3-(2-thenoyl)-