3-(4-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxaspiro[5.5]undecane-1,5-dione

3-(4-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxaspiro[5.5]undecane-1,5-dione