4,4-Dimethyl-3-phenyl-2-oxaspiro[5.5]undecane-1,5-dione

4,4-Dimethyl-3-phenyl-2-oxaspiro[5.5]undecane-1,5-dione