1-(4-Hydroxyphenyl)-2-phenylthio-3-(4-bromophenyl)-propan-1-one

1-(4-Hydroxyphenyl)-2-phenylthio-3-(4-bromophenyl)-propan-1-one