2-Methyl-4-(1-methylethyl)-2-cyclohexenone

2-Methyl-4-(1-methylethyl)-2-cyclohexenone