(3-Oxocyclohexyl)methyl 4-methylbenzenesulfonate

(3-Oxocyclohexyl)methyl 4-methylbenzenesulfonate