Vinyl(2-thienyl)dichlorosilane

Vinyl(2-thienyl)dichlorosilane