N-(2-fluorophenyl)-3-nitrobenzenesulfonamide

N-(2-fluorophenyl)-3-nitrobenzenesulfonamide