N-(4-Fluorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide

N-(4-Fluorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide