1-Cyclohexene, 2-nitro-3-phenylthio-

1-Cyclohexene, 2-nitro-3-phenylthio-