1-(2,4-dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-oxaspiro[5.5]undecane-3,5-dione

1-(2,4-dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-oxaspiro[5.5]undecane-3,5-dione