2-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]cyclopentanone

2-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]cyclopentanone