Pivalic acid, 2-isopropoxyphenyl ester

Pivalic acid, 2-isopropoxyphenyl ester