2,2-Dimethyl-1-aza-spiro[2.4]heptane

2,2-Dimethyl-1-aza-spiro[2.4]heptane