4-(Phenylethynyl)benzaldehyde

4-(Phenylethynyl)benzaldehyde