2-Cyclohexylethanol, trimethylsilyl ether

2-Cyclohexylethanol, trimethylsilyl ether