5,6-Dimethoxy-1-methyl-3-phenyl-1H-indazole

5,6-Dimethoxy-1-methyl-3-phenyl-1H-indazole