1,4-Benzothiazine-3(2H)-one, 4-(2-fluorobenzyl)-6-nitro-

1,4-Benzothiazine-3(2H)-one, 4-(2-fluorobenzyl)-6-nitro-