4-(4-((4-Fluorobenzyl)oxy)phenyl)-1,3-thiazol-2-amine

4-(4-((4-Fluorobenzyl)oxy)phenyl)-1,3-thiazol-2-amine