1,5-dichloro-2-[(3-fluorobenzyl)thio]-4-methylbenzene

1,5-dichloro-2-[(3-fluorobenzyl)thio]-4-methylbenzene