methyl 4,5-dimethyl-2-{[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino}thiophene-3-carboxylate

methyl 4,5-dimethyl-2-{[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino}thiophene-3-carboxylate