2-[(4-Fluorobenzyl)thio]-N-[2-(2-fluorophenoxy)ethyl]benzamide

2-[(4-Fluorobenzyl)thio]-N-[2-(2-fluorophenoxy)ethyl]benzamide