methyl 4-amino-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-5H-1,2,4-triazine-3-carboxylate

methyl 4-amino-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-5H-1,2,4-triazine-3-carboxylate