2(3H)-Benzoxazolone, 3-[(4-fluorophenyl)methyl]-

2(3H)-Benzoxazolone, 3-[(4-fluorophenyl)methyl]-