ethyl 2-[(2-{4-[(4-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-2-oxoethyl)thio]acetate

ethyl 2-[(2-{4-[(4-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-2-oxoethyl)thio]acetate