1-{4-[(4-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-2-(2-pyridylthio)ethan-1-one

1-{4-[(4-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-2-(2-pyridylthio)ethan-1-one