1-(4-Fluorobenzyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine

1-(4-Fluorobenzyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine