1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine

1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine